AGB

Generelle vilkår og betingelser med kundeoplysninger

Indholdsfortegnelse

 1. Anvendelsesområde
 2. Indgåelse af kontrakten
 3. Fortrydelsesret
 4. Priser og betalingsbetingelser
 5. Leverings- og forsendelsesbetingelser
 6. Forbehold af ejendomsret
 7. Ansvar for mangler (garanti)
 8. Ansvar
 9. Indløsning af reklamekuponer
 10. Gældende ret
 11. Sted med jurisdiktion
 12. Alternativ tvistbilæggelse

1) Anvendelsesområde

1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser (herefter "AGB") fra Arnd Bruckhaus e.K. (herefter "sælger") gælder for alle aftaler om levering af varer, som indgås af en forbruger eller iværksætter (herefter "køber"). (herefter "sælger") gælder for alle aftaler om levering af varer, som en forbruger eller iværksætter (herefter "kunde") indgår med sælgeren med hensyn til de varer, som sælgeren præsenterer i sin online shop. Der gøres hermed indsigelse mod inddragelse af kundens egne vilkår og betingelser, medmindre andet er aftalt.

1.2 Disse betingelser gælder tilsvarende for aftaler om levering af varer, der er præsenteret i sælgers trykte katalog, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

1.3 En forbruger i henhold til disse almindelige forretningsbetingelser er enhver fysisk person, der indgår en retshandel med henblik på formål, der overvejende hverken kan henføres til hans erhvervsmæssige eller selvstændige erhvervsmæssige virksomhed. En iværksætter i henhold til disse betingelser er en fysisk eller juridisk person eller et retsevnefuldt partnerskab, som ved indgåelse af en retshandel handler som led i udøvelsen af sin erhvervsmæssige virksomhed eller selvstændige erhvervsvirksomhed.

2) Indgåelse af kontrakten

2.1 Produktbeskrivelserne i sælgers online shop er ikke bindende tilbud fra sælgers side, men tjener til at afgive et bindende tilbud fra kundens side.

2.2 Kunden kan afgive tilbuddet via den online-bestillingsformular, der er integreret i sælgerens online-shop. Når kunden har lagt de valgte varer i den virtuelle indkøbskurv og gennemgået den elektroniske bestillingsproces, afgiver han/hun et juridisk bindende kontraktligt tilbud med hensyn til de varer, der er indeholdt i indkøbskurven, ved at klikke på den knap, der afslutter bestillingsprocessen. Desuden kan kunden også sende sit tilbud til sælgeren pr. telefon, fax, e-mail, post eller via en online-kontaktformular.

2.3 For ordrer på varer, der er præsenteret i sælgers trykte katalog, kan kunden afgive sit tilbud til sælgeren pr. telefon, fax, e-mail eller post. Med henblik herpå kan kunden udfylde den bestillingsformular, der er vedlagt sælgers trykte katalog, og returnere den til sælgeren.

2.4 Sælgeren kan acceptere kundens tilbud inden for fem dage,

 • ved at sende kunden en skriftlig ordrebekræftelse eller en ordrebekræftelse i tekstform (fax eller e-mail), i hvilket tilfælde det er afgørende, at kunden modtager ordrebekræftelsen, eller
 • ved at levere de bestilte varer til kunden, i hvilket tilfælde det er afgørende, at kunden modtager varerne, eller
 • ved at anmode om betaling fra kunden, efter at kunden har afgivet sin ordre.

Hvis der findes flere af de ovennævnte alternativer, indgås kontrakten på det tidspunkt, hvor et af de ovennævnte alternativer indtræder først. Fristen for accept af tilbuddet begynder dagen efter, at kunden har sendt tilbuddet, og slutter ved udløbet af den femte dag efter afsendelsen af tilbuddet. Hvis sælgeren ikke accepterer kundens tilbud inden for ovennævnte frist, anses dette for at være en afvisning af tilbuddet med den konsekvens, at kunden ikke længere er bundet af sin hensigtserklæring.

2.5 Når et tilbud fremsættes via sælgers online-bestillingsformular, lagres kontraktteksten af sælgeren efter indgåelsen af kontrakten og sendes til kunden i tekstform (f.eks. e-mail, fax eller brev), efter at kundens ordre er blevet sendt. Sælgeren må ikke gøre kontraktens tekst tilgængelig ud over dette. Hvis kunden har oprettet en brugerkonto i sælgers online shop, inden han sender sin ordre, vil ordredataene blive arkiveret på sælgers hjemmeside og vil være gratis tilgængelige for kunden via hans password-beskyttede brugerkonto ved at oplyse de relevante login-oplysninger.

2.6 Inden kunden bindende afgiver sin bestilling via sælgers online-bestillingsformular, kan kunden identificere eventuelle indtastningsfejl ved at læse de oplysninger, der vises på skærmen, omhyggeligt. Et effektivt teknisk middel til bedre genkendelse af indtastningsfejl kan være browserens forstørrelsesfunktion, ved hjælp af hvilken skærmen forstørres. Kunden kan rette sine indtastninger under den elektroniske bestillingsproces ved hjælp af de sædvanlige tastatur- og musefunktioner, indtil han klikker på den knap, der afslutter bestillingsprocessen.

2.7 Der kan indgås kontrakt på tysk og engelsk.

2.8 Ordrebehandling og kontakt foregår normalt via e-mail og automatiseret ordrebehandling. Kunden skal sikre sig, at den e-mailadresse, som han har opgivet til ordrebehandling, er korrekt, så e-mails fra sælgeren kan modtages på denne adresse. Ved brug af SPAM-filtre skal kunden navnlig sikre sig, at alle e-mails, der sendes af sælgeren eller af tredjeparter, som sælgeren har bestilt til at behandle ordren, kan leveres.

3) Fortrydelsesret

3.1 Forbrugere har generelt ret til at fortryde en aftale.

3.2 Yderligere oplysninger om fortrydelsesretten findes i sælgerens vejledning om fortrydelsesret.

3.3 Fortrydelsesretten gælder ikke for forbrugere, der ikke tilhører en EU-medlemsstat på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse ligger uden for EU på tidspunktet for aftalens indgåelse.

4) Priser og betalingsbetingelser

4.1 Medmindre andet er angivet i sælgers produktbeskrivelse, er de angivne priser totalpriser, som omfatter den lovpligtige merværdiafgift. Eventuelle yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger vil blive angivet separat i den respektive produktbeskrivelse.

4.2 Ved leverancer til lande uden for EU kan der i enkelte tilfælde opstå yderligere omkostninger, som sælgeren ikke er ansvarlig for, og som skal afholdes af kunden. Det drejer sig f.eks. om omkostninger ved kreditinstitutters pengeoverførsler (f.eks. overførselsgebyrer, vekselkursgebyrer) eller importafgifter eller skatter (f.eks. told). Sådanne omkostninger kan også opstå i forbindelse med overførsel af penge, hvis leveringen ikke sker til et land uden for EU, men kunden foretager betalingen fra et land uden for EU.

4.3 Betalingsmuligheden/-mulighederne vil blive meddelt kunden i sælgerens online shop.

4.4 Hvis der er aftalt forudbetaling ved bankoverførsel, skal betalingen ske umiddelbart efter kontraktens indgåelse, medmindre parterne har aftalt en senere forfaldsdato.

4.5 Hvis betalingsmetoden "SOFORT" vælges, vil betalingen blive behandlet via betalingstjenesteudbyderen SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (i det følgende benævnt "SOFORT"). For at kunne betale fakturabeløbet via "SOFORT" skal kunden have en netbank-konto, der er aktiveret til deltagelse i "SOFORT", identificere sig i overensstemmelse hermed under betalingsprocessen og bekræfte betalingsinstruktionen til "SOFORT". Betalingstransaktionen udføres derefter straks af "SOFORT", og kundens bankkonto debiteres. Kunden kan få mere detaljerede oplysninger om betalingsmetoden "SOFORT" på internettet på https://www.klarna.com/sofort/.

5) Leverings- og forsendelsesbetingelser

5.1 Levering af varer sker ved forsendelse til den leveringsadresse, som kunden har angivet, medmindre andet er aftalt. I tilfælde af en ordre afgivet via sælgerens online-bestillingsformular er den leveringsadresse, der er angivet i online-bestillingsformularen, afgørende. Hvis betalingsmetoden PayPal vælges, er den leveringsadresse, som kunden har indsendt til PayPal på betalingstidspunktet, afgørende, hvis der afviges herfra.

5.2 For varer, der leveres af en speditør, skal leveringen ske "free kerbside", dvs. til den offentlige kantsten, der er nærmest leveringsadressen, medmindre andet er angivet i forsendelsesoplysningerne i Sælgers online shop og medmindre andet er aftalt.

5.3 Hvis leveringen af varerne mislykkes af årsager, som kunden er ansvarlig for, skal kunden afholde de rimelige omkostninger, som sælgeren har haft som følge heraf. Dette gælder ikke med hensyn til omkostningerne til returforsendelsen, hvis kunden faktisk udøver sin fortrydelsesret. I tilfælde af, at kunden effektivt udøver sin fortrydelsesret, gælder bestemmelsen i sælgerens fortrydelsesvejledning for omkostningerne ved returnering af varerne.

5.4 Hvis kunden handler som iværksætter, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer til kunden, så snart sælgeren har overdraget varerne til speditøren, transportøren eller enhver anden person eller institution, der er udpeget til at udføre forsendelsen. Hvis kunden handler som forbruger, overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer i princippet først til kunden eller en person, der er bemyndiget til at modtage varerne, når varerne overdrages til kunden. Uanset ovenstående overgår risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af de solgte varer til kunden, også i tilfælde af forbrugere, så snart sælgeren overdrager varerne til speditøren, transportøren eller enhver anden person eller enhed, der er udpeget til at udføre forsendelsen.sælgeren er ansvarlig for enhver beskadigelse eller utilsigtet forringelse af de solgte varer, også når der er tale om forbrugere, så snart sælgeren har leveret varerne til speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, hvis kunden har givet speditøren, transportøren eller den person eller institution, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen, i opdrag at udføre forsendelsen, og sælgeren ikke tidligere har udpeget denne person eller institution over for kunden.

5.5 Sælgeren forbeholder sig ret til at hæve kontrakten i tilfælde af ukorrekt eller ukorrekt selvaflevering. Dette gælder kun i tilfælde af, at sælgeren ikke er ansvarlig for den manglende levering, og sælgeren med behørig omhu har indgået en specifik dækningsforretning med leverandøren. Sælgeren skal gøre alle rimelige bestræbelser på at skaffe varerne. I tilfælde af manglende eller kun delvis tilgængelighed af varerne vil kunden straks blive informeret herom, og vederlaget vil blive tilbagebetalt uden forsinkelse.

5.6 Selvafhentning er ikke mulig af logistiske årsager.

6) Ejendomsforbehold

6.1 I forhold til forbrugere beholder sælgeren ejendomsretten til de leverede varer, indtil den skyldige købspris er betalt fuldt ud.

6.2 Med hensyn til iværksættere forbeholder sælgeren sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil alle krav, der opstår i forbindelse med en igangværende forretningsforbindelse, er blevet fuldt ud afviklet.

6.3 Hvis kunden optræder som iværksætter, er han berettiget til at videresælge de reserverede varer som led i den almindelige forretningsvirksomhed. Kunden overdrager på forhånd til sælgeren alle krav mod tredjemand, der opstår i forbindelse hermed, med et beløb svarende til den respektive fakturaværdi (inklusive moms). Denne overdragelse gælder, uanset om forbeholdsvarerne er blevet videresolgt uden eller efter forarbejdning. Kunden er også efter overdragelsen fortsat berettiget til at inddrive fordringerne. Sælgerens beføjelse til selv at inddrive fordringerne forbliver uændret. Sælgeren skal dog ikke inddrive fordringerne, så længe kunden opfylder sine betalingsforpligtelser over for sælgeren, ikke er i restance, og der ikke er indgivet begæring om indledning af en insolvensbehandling.

7) Ansvar for mangler (garanti)

Hvis den købte vare er mangelfuld, gælder bestemmelserne om det lovbestemte ansvar for mangler. Følgende gælder som undtagelse fra dette

7.1 Hvis kunden optræder som iværksætter,

 • sælgeren kan vælge, hvilken form for efterfølgende opfyldelse der skal finde sted;
 • for nye varer er forældelsesfristen for mangler et år fra varens levering;
 • i tilfælde af brugte varer er rettigheder og krav på grund af mangler generelt udelukket;
 • forældelsesfristen begynder ikke at løbe igen, hvis der foretages en erstatningslevering inden for rammerne af mangelsansvaret.

7.2 Hvis kunden optræder som forbruger, gælder følgende for brugte varer med den begrænsning, der følger af følgende klausul: Reklamationer for mangler er udelukket, hvis manglen først opstår efter udløbet af et år fra varens levering. Mangler, der opstår inden for et år efter levering af varen, kan gøres gældende inden for den lovbestemte forældelsesfrist.

7.3 Ansvarsbegrænsningerne og forkortelsen af tidsfristerne i ovenstående bestemmelser gælder ikke for

 • til genstande, der er blevet anvendt i overensstemmelse med deres sædvanlige anvendelse for en bygning og har forårsaget dens mangler,
 • til krav om erstatning og godtgørelse af kundens udgifter samt til
 • i tilfælde af, at sælgeren svigagtigt har skjult manglen.

7.4 For iværksættere forbliver de lovbestemte forældelsesfrister for regresretten i henhold til § 445b BGB desuden uændret.

7.5 Hvis kunden optræder som købmand i henhold til § 1 i den tyske handelslov (HGB), er han underlagt den kommercielle forpligtelse til at undersøge varen og anmelde mangler i henhold til § 377 i den tyske handelslov (HGB). Hvis kunden undlader at opfylde de deri fastsatte underretningsforpligtelser, anses varerne for at være godkendt.

7.6 Hvis kunden optræder som forbruger, opfordres han til at reklamere over leverede varer med åbenlyse transportskader over for leverandøren og informere sælgeren herom. Hvis kunden undlader at gøre dette, har dette ingen virkning på hans lovmæssige eller kontraktmæssige krav på grund af mangler.

8) Ansvar

Sælgeren er ansvarlig over for kunden for alle kontraktlige, kontraktlignende og lovbestemte krav på erstatning og godtgørelse af udgifter, herunder erstatningskrav på grund af skadevoldende handlinger, som følger:

8.1 Sælgeren er ubegrænset ansvarlig uden begrænsning af enhver juridisk grund

 • i tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed,
 • i tilfælde af forsætlig eller uagtsom skade på liv, legeme eller helbred,
 • på grundlag af et garantitilsagn, for så vidt intet andet er reguleret i denne henseende,
 • på grundlag af obligatorisk ansvar som f.eks. i henhold til produktansvarsloven.

8.2 Hvis sælgeren uagtsomt overtræder en væsentlig kontraktlig forpligtelse, er ansvaret begrænset til den forudsigelige skade, der er typisk for kontrakten, medmindre ansvaret er ubegrænset i henhold til den foregående bestemmelse. Væsentlige kontraktlige forpligtelser er forpligtelser, som kontrakten i henhold til sit indhold pålægger sælgeren med henblik på at nå kontraktens formål, hvis opfyldelse først og fremmest muliggør en korrekt opfyldelse af kontrakten, og hvis overholdelse kunden regelmæssigt kan regne med at få lov til at stole på.

8.3 I modsat fald er ethvert ansvar fra sælgerens side udelukket.

8.4 Ovenstående bestemmelser om ansvar gælder også for sælgerens ansvar over for sine stedfortrædere og juridiske repræsentanter.

9) Indløsning af reklamekuponer

9.1 Værdikuponer, som sælgeren udsteder gratis som led i kampagner med en bestemt gyldighedsperiode, og som ikke kan købes af kunden (i det følgende benævnt "kampagnekuponer"), kan kun indløses i sælgerens online shop og kun i den angivne periode.

9.2 Enkelte produkter kan udelukkes fra kuponkampagnen, hvis en tilsvarende begrænsning følger af indholdet af kuponen til kampagnetilbuddet.

9.3 Kampagnekuponer kan kun indløses, før ordreprocessen er afsluttet. Efterfølgende modregning er ikke mulig.

9.4 Flere kampagnekuponer kan også indløses for én ordre.

9.5 Værdien af varerne skal mindst svare til beløbet på kampagnekuponen. Eventuel resterende kredit vil ikke blive refunderet af sælgeren.

9.6 Hvis værdien af kampagnekuponen ikke er tilstrækkelig til at dække ordren, kan en af de andre betalingsmetoder, som sælgeren tilbyder, vælges til at betale forskellen.

9.7 Kreditbeløbet på en kampagnekupon udbetales hverken kontant eller forrentes.

9.8 Kampagnekuponen refunderes ikke, hvis kunden returnerer de varer, der er betalt helt eller delvist med kampagnekuponen, inden for rammerne af sin lovbestemte fortrydelsesret.

9.9 Kampagnekuponen er kun beregnet til brug af den person, der er nævnt på kuponen. Overførsel af kampagnekuponen til tredjeparter er udelukket. Sælgeren er berettiget, men ikke forpligtet til at kontrollere den pågældende kuponindehavers materielle berettigelse.

10) Gældende lovgivning

10.1 Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse på alle retsforhold mellem parterne, med undtagelse af lovgivningen om internationalt køb af løsøregenstande. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, den ydede beskyttelse ikke er ophævet ved ufravigelige bestemmelser i lovgivningen i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted.

10.2 Desuden gælder dette lovvalg med hensyn til den lovbestemte fortrydelsesret ikke for forbrugere, der ikke tilhører en EU-medlemsstat på tidspunktet for aftalens indgåelse, og hvis eneste bopæl og leveringsadresse er uden for EU på tidspunktet for aftalens indgåelse.

11) Sted med jurisdiktion

Hvis kunden optræder som købmand, offentligretlig juridisk person eller offentligretlig specialfond med hjemsted på Forbundsrepublikken Tysklands område, er det udelukkende sælgers hjemsted, der er værneting for alle tvister i forbindelse med denne kontrakt. Hvis kunden har sit hjemsted uden for Forbundsrepublikken Tysklands område, er sælgers hjemsted den eneste kompetente domstol for alle tvister, der opstår i forbindelse med denne kontrakt, hvis kontrakten eller krav, der opstår i forbindelse med kontrakten, kan henføres til kundens erhvervsmæssige eller kommercielle aktivitet. I de ovennævnte tilfælde har sælgeren dog under alle omstændigheder ret til at indbringe sagen for retten på kundens forretningssted.

12) Alternativ tvistbilæggelse

12.1 EU-Kommissionen stiller en platform til online tvistbilæggelse på internettet til rådighed på følgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Denne platform tjener som kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister, der opstår i forbindelse med online-købs- eller tjenesteydelsesaftaler, som involverer en forbruger.

12.2 Sælgeren er hverken forpligtet til eller villig til at deltage i en tvistbilæggelsesprocedure ved et forbrugervoldgiftsnævn.


 
IT-advokatfirma
 


DOCID: ##ITK-67538c81a64459597338e738a487305c##


Version: 20210819121219

Sidst set
Kontaktformular

Persönliche Beratung
0800 000 000