AGB

Algemene voorwaarden met klanteninformatie

Inhoudsopgave

 1. Toepassingsgebied
 2. Sluiting van het contract
 3. Herroepingsrecht
 4. Prijzen en betalingsvoorwaarden
 5. Leverings- en verzendingsvoorwaarden
 6. Eigendomsvoorbehoud
 7. Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)
 8. Aansprakelijkheid
 9. Inwisseling van promotionele waardebonnen
 10. Toepasselijk recht
 11. Plaats van bevoegdheid
 12. Alternatieve geschillenbeslechting

1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") van Arnd Bruckhaus e.K. (hierna "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen gesloten door een consument of ondernemer (hierna "Koper"). (hierna "Verkoper"), zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "Klant") met de Verkoper sluit met betrekking tot de door de Verkoper in zijn online shop aangeboden goederen. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van goederen die in de gedrukte catalogus van de Verkoper worden aangeboden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze algemene voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch aan zijn handels-, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in overwegende mate kunnen worden toegerekend. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

2) Sluiting van het contract

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de Verkoper vormen geen bindend aanbod van de Verkoper, maar dienen voor het uitbrengen van een bindend aanbod door de klant.

2.2 De klant kan de offerte indienen via het online bestelformulier dat in de online winkel van de Verkoper is geïntegreerd. Nadat de klant de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje heeft geplaatst en het elektronische bestelproces heeft doorlopen, dient hij een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten. Bovendien kan de klant het aanbod ook per telefoon, fax, e-mail, post of online contactformulier aan de verkoper doen toekomen.

2.3 Voor bestellingen van goederen die in de gedrukte catalogus van de Verkoper zijn opgenomen, kan de Klant zijn aanbod telefonisch, per fax, per e-mail of per post aan de Verkoper doen toekomen. Daartoe kan de klant het bestelformulier invullen dat bij de gedrukte catalogus van de Verkoper is gevoegd en het aan de Verkoper terugsturen.

2.4 De Verkoper kan het aanbod van de Klant binnen vijf dagen aanvaarden,

 • door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) toe te zenden, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of
 • door de bestelde goederen aan de klant te leveren, in welk geval de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of
 • door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Indien er meerdere van de voornoemde alternatieven bestaan, wordt de overeenkomst gesloten op het tijdstip waarop een van de voornoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt bij het verstrijken van de vijfde dag na de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet aanvaardt binnen de voormelde termijn, wordt dit beschouwd als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer gebonden is door zijn intentieverklaring.

2.5 Wanneer een aanbod wordt gedaan via het online bestelformulier van de Verkoper, wordt de tekst van het contract door de Verkoper opgeslagen na het sluiten van het contract en in tekstvorm (bv. e-mail, fax of brief) doorgestuurd naar de Klant nadat de bestelling van de Klant is verzonden. De Verkoper zal de tekst van het contract niet verder toegankelijk maken. Indien de klant vóór het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount in de onlinewinkel van de Verkoper heeft aangemaakt, worden de bestelgegevens op de website van de Verkoper gearchiveerd en kunnen zij door de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount kosteloos worden geraadpleegd door het verstrekken van de desbetreffende logingegevens.

2.6 Alvorens de bestelling bindend te plaatsen via het online bestelformulier van de Verkoper, kan de Klant mogelijke invoerfouten opsporen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, waarmee de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn gegevens tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.7 Voor het sluiten van de overeenkomst staan de Duitse en de Engelse taal ter beschikking.

2.8 De verwerking van en contacten met bestellingen vinden gewoonlijk plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant zich ervan vergewissen dat alle door de verkoper of door derden die door de verkoper met de afhandeling van de bestelling zijn belast, verzonden e-mails kunnen worden afgeleverd.

3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Verdere informatie over het herroepingsrecht is te vinden in de instructies van de Verkoper over herroeping.

3.3 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op consumenten die ten tijde van de sluiting van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige verblijfplaats en afleveradres zich ten tijde van de sluiting van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de Verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen waarin de wettelijke belasting op de toegevoegde waarde is inbegrepen. Eventuele extra leverings- en verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld in de respectieve productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen in landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen verdere kosten ontstaan waarvoor de Verkoper niet verantwoordelijk is en die ten laste van de Klant komen. Daartoe behoren bijvoorbeeld kosten voor de overmaking van geld door kredietinstellingen (bv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of -belastingen (bv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de overmaking van geld indien de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) wordt (worden) aan de klant meegedeeld in de onlineshop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling verschuldigd onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst, tenzij de partijen een latere vervaldag zijn overeengekomen.

4.5 Indien de betalingsmethode "SOFORT" geselecteerd wordt, zal de betaling via de betalingsdienstaanbieder SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (hierna "SOFORT") afgehandeld worden. Om het factuurbedrag via "SOFORT" te kunnen betalen, moet de klant een online bankrekening hebben die geactiveerd is voor deelname aan "SOFORT", zich tijdens het betalingsproces dienovereenkomstig identificeren en de betalingsinstructie aan "SOFORT" bevestigen. De betalingstransactie wordt dan onmiddellijk door "SOFORT" uitgevoerd en de bankrekening van de klant wordt gedebiteerd. Meer gedetailleerde informatie over de "SOFORT"-betaalmethode is voor de klant beschikbaar op het internet op https://www.klarna.com/sofort/.

5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 De levering van goederen geschiedt door verzending naar het door de klant opgegeven leveringsadres, tenzij anders overeengekomen. In het geval van een bestelling via het online bestelformulier van de Verkoper is het in het online bestelformulier vermelde leveringsadres bepalend. In afwijking hiervan is, indien voor de betaalmethode PayPal is gekozen, het door de klant bij PayPal op het moment van betaling gedeponeerde afleveradres bepalend.

5.2 Bij levering door een expediteur geschiedt de levering "franco huis", d.w.z. aan de openbare weg die zich het dichtst bij het leveringsadres bevindt, tenzij anders vermeld in de verzendingsinformatie in de onlineshop van de Verkoper en tenzij anders overeengekomen.

5.3 Indien de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper als gevolg daarvan heeft gemaakt. Dit geldt niet voor de kosten van de terugzending indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. In geval van een effectieve uitoefening van het herroepingsrecht door de klant, is de bepaling in de herroepingsinstructies van de verkoper van toepassing op de kosten van terugzending van de goederen.

5.4 Indien de klant als ondernemer optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Indien de klant als consument optreedt, gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen in principe pas over op de klant of een persoon die gemachtigd is om de goederen in ontvangst te nemen, wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd. Niettegenstaande het voorgaande gaat het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering van de verkochte goederen over op de klant, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen overhandigt aan de expediteur, de vervoerder of enige andere persoon of entiteit die is aangewezen om de verzending uit te voeren.de verkoper is aansprakelijk voor elke beschadiging of toevallige verslechtering van de verkochte goederen, zelfs in het geval van consumenten, zodra de verkoper de goederen heeft afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, indien de klant de expediteur, de vervoerder of de persoon of instelling die anderszins is aangewezen om de verzending uit te voeren, heeft opgedragen de verzending uit te voeren en de verkoper deze persoon of instelling niet vooraf aan de klant heeft genoemd.

5.5 De Verkoper behoudt zich het recht voor om zich uit de overeenkomst terug te trekken in geval van onjuiste of ondeugdelijke zelflevering. Dit geldt alleen in het geval dat de Verkoper niet verantwoordelijk is voor de niet-levering en de Verkoper met de nodige zorgvuldigheid een specifieke dektransactie heeft gesloten met de leverancier. De Verkoper zal alle redelijke inspanningen leveren om de goederen te verkrijgen. In geval van niet-beschikbaarheid of slechts gedeeltelijke beschikbaarheid van de goederen, wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gebracht en wordt de tegenprestatie onverwijld terugbetaald.

5.6 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

6) Eigendomsvoorbehoud

6.1 Ten aanzien van consumenten behoudt de verkoper zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.

6.2 Met betrekking tot ondernemers behoudt de verkoper de eigendom van de geleverde goederen totdat alle vorderingen die voortvloeien uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan.

6.3 Indien de klant als ondernemer optreedt, is hij gerechtigd de voorbehouden goederen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen. De klant cedeert aan de verkoper bij voorbaat alle hieruit voortvloeiende vorderingen op derden ten belope van de betreffende factuurwaarde (inclusief BTW). Deze overdracht geldt ongeacht of de voorbehouden goederen zonder of na verwerking zijn doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht gemachtigd om de vorderingen te innen. De bevoegdheid van de verkoper om de vorderingen zelf te innen, blijft onverlet. De verkoper zal de vorderingen echter niet innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen jegens de verkoper nakomt, niet in gebreke is met de betaling en geen aanvraag tot opening van een insolventieprocedure is ingediend.

7) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken. In afwijking hiervan geldt het volgende

7.1 Indien de klant als ondernemer optreedt,

 • de verkoper heeft de keuze van de wijze van nakoming achteraf;
 • voor nieuwe goederen bedraagt de verjaringstermijn voor gebreken één jaar vanaf de levering van de goederen;
 • bij gebruikte goederen zijn rechten en aanspraken op grond van gebreken in het algemeen uitgesloten;
 • de verjaringstermijn begint niet opnieuw te lopen wanneer in het kader van de aansprakelijkheid voor gebreken een vervangende levering plaatsvindt.

7.2 Indien de klant als consument optreedt, geldt voor gebruikte goederen het volgende met beperking van het volgende beding: Aanspraken op gebreken zijn uitgesloten indien het gebrek pas na verloop van één jaar na levering van de goederen optreedt. Gebreken die zich binnen een jaar na de levering van de goederen voordoen, kunnen binnen de wettelijke verjaringstermijn worden geclaimd.

7.3 De beperkingen van de aansprakelijkheid en de verkorting van de termijnen in de bovenstaande clausules zijn niet van toepassing op

 • op zaken die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en de gebrekkigheid ervan hebben veroorzaakt,
 • op vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding van de klant, alsmede
 • in het geval dat de Verkoper het gebrek op bedrieglijke wijze verborgen heeft gehouden.

7.4 Voorts blijven voor ondernemers de wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van regres overeenkomstig § 445b BGB onaangetast.

7.5 Indien de klant optreedt als handelaar in de zin van § 1 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB), is hij onderworpen aan de handelsverplichting om de goederen te onderzoeken en gebreken te melden overeenkomstig § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Indien de afnemer de daarin geregelde kennisgevingsverplichtingen niet nakomt, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd.

7.6 Indien de klant als consument optreedt, wordt hij verzocht geleverde goederen met duidelijke transportschade bij de bezorger te reclameren en de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Indien de klant dit nalaat, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken wegens gebreken.

8) Aansprakelijkheid

De verkoper is jegens de klant aansprakelijk voor alle contractuele, quasi-contractuele en wettelijke aanspraken op schadevergoeding en vergoeding van kosten, met inbegrip van onrechtmatige daad, en wel als volgt:

8.1 De Verkoper is onbeperkt aansprakelijk uit welke rechtsgrond dan ook

 • in geval van opzet of grove nalatigheid,
 • in geval van opzettelijk of door nalatigheid veroorzaakt letsel aan leven, ledematen of gezondheid,
 • op basis van een garantietoezegging, voor zover dienaangaande niets anders is geregeld,
 • op basis van dwingende aansprakelijkheid, zoals in het kader van de productaansprakelijkheidswet.

8.2 Indien de Verkoper uit onachtzaamheid een wezenlijke contractuele verplichting niet nakomt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij de aansprakelijkheid onbeperkt is overeenkomstig de voorgaande clausule. Materiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen die de overeenkomst volgens haar inhoud oplegt aan de verkoper om het doel van de overeenkomst te bereiken, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van de overeenkomst mogelijk maakt en op de nakoming waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen.

8.3 Voor het overige is elke aansprakelijkheid van de Verkoper uitgesloten.

8.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen zijn ook van toepassing op de aansprakelijkheid van de Verkoper voor zijn plaatsvervangers en wettelijke vertegenwoordigers.

9) Inwisseling van promotionele waardebonnen

9.1 Waardebonnen die door de verkoper gratis worden verstrekt in het kader van promoties met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "promotiebonnen" genoemd), kunnen alleen in de onlineshop van de verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode worden ingewisseld.

9.2 Afzonderlijke producten kunnen van de waardebonactie worden uitgesloten indien een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de waardebon.

9.3 Promotionele waardebonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Compensatie achteraf is niet mogelijk.

9.4 Meerdere promotionele vouchers kunnen ook voor één bestelling worden ingewisseld.

9.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de promotionele waardebon. Resterende tegoeden worden door de verkoper niet terugbetaald.

9.6 Indien de waarde van de promotionele waardebon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan één van de andere door de verkoper aangeboden betalingswijzen worden gekozen om het verschil te vereffenen.

9.7 Het creditsaldo van een promotionele waardebon wordt niet in contanten uitbetaald en brengt geen rente op.

9.8 De promotiebon wordt niet terugbetaald indien de klant de met de promotiebon betaalde goederen geheel of gedeeltelijk retourneert in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

9.9 De promotiebon is uitsluitend bestemd voor gebruik door de erop vermelde persoon. Overdracht van de promotiebon aan derden is uitgesloten. De verkoper heeft het recht, maar niet de plicht, om de materiële geschiktheid van de respectieve bonhouder te controleren.

10) Toepasselijk recht

10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze slechts van toepassing voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

10.2 Voorts is deze rechtskeuze met betrekking tot het wettelijke herroepingsrecht niet van toepassing op consumenten die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst niet tot een lidstaat van de Europese Unie behoren en wier enige woonplaats en afleveradres zich op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst buiten de Europese Unie bevinden.

11) Plaats van bevoegdheid

Indien de klant optreedt als handelaar, rechtspersoon van publiek recht of publiekrechtelijk speciaal fonds met zetel op het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland, is de uitsluitende bevoegde rechtbank voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen de zetel van de verkoper. Indien de klant zijn zetel buiten het grondgebied van de Bondsrepubliek Duitsland heeft, is de zetel van de Verkoper de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, indien de overeenkomst of vorderingen die uit de overeenkomst voortvloeien, kunnen worden toegeschreven aan de professionele of commerciële activiteit van de klant. In de bovengenoemde gevallen heeft de Verkoper echter in ieder geval het recht de zaak voor de rechter van de vestigingsplaats van de Klant te brengen.

12) Alternatieve geschillenbeslechting

12.1 De EU-Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting op het internet aan via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit onlineaankoop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

12.2 De Verkoper is niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.


 
IT Advocatenkantoor
 


DOCID: ##ITK-67538c81a64459597338e738a487305c##


Versie: 202108191219

Laatst bekeken
Contactformulier

Persoonlijk advies
+49 2351 677453